دوربین مخفی..

بعضی از دوربین مخفی ها خنده دار هستند و بعضی از آنها هم وحشتناک، حالا اگر دوتا اش با هم باشه هم خنداه دار هم وحشتناک که بهتر!! فکر کنید یکی بیایید جلو و با شما صحبت کند، در حین صحبت سرفه اش بگیرد و گردنش از جا در بیایید.اون لحظه شابد شما به هرچی راجع سرفه اش فکر کنید غیر از کنده شدن گردنش و درومدن آن از جاش، من خودم اگر به شخصه آنجا بودم شاید از ترس سکته میکردم. وقتی عکس العمل دیگران را در فیلم میبینم خدایی خنده امان میگیرد. ولی گاهی که بعد از خندیدن و گاهی هم ترسیدن به کل صحنه که توجه کنیم، میبینیم برای بعضی از دوربین مخفی ها چه تلاشی شده و چه دستگاه های ساخته شده که فقط برای چند دقیقه خنده به لب های هموطن هایشان بیایید. طرح موضوع شاد و خنده دار، درست کردن وسایل مورد نیاز که بعضی از وسایل هم چه پیشرفته و کاربر هستند. تنظیم و هماهنگ شدن همه چیز سر جای خودش. فقط برای چند دقیقه خنده. چقدر خوبه واقعا خندیدن آدم ها بعد کلی تلاش مزه میدهد