بدل نرگس محمدی و کارلوس کی روش

امروز در این مسابقه بسیار زیبا با بدل های هنرمندان ایرانی هستیم که یکی از این ها نرگس محمدی و جواد رضویان و رامبد جوان و بهزاد کشاورز و رضا صادقی و کی روش و خیلی های دیگر است که این ها واقعا شبیه به بازیگران هستند و در این جا می توان شانس را تشخیص داد که واقعا چقدر این شانس در زندگی انسان ها زیاد است با اینکه بدل آنها نیز وجود دارد و واقعا در واقع شبیه هم هستند که گاهی افرادی شبیه هم هستند مانند فیلم شاه و گدا و خیلی های دیگر ه شبیه هستند و یکی از اینها گذا می شود و فقیر و ندار و دیگری دارا و شاه و در دنیایی از پول و از حال دیگران نیز بی خبر است

که اگر یک روز این افراد جایشان را با هم عوض کنند چه خوب می شود مثل خیلی از فیلم هایی که دیدیم پس این واقعیت ها نیز وجود دارد و همیشه چهره نیست که انسان را ستاره می کند و مشهور و معروف گاهی تلاش و کاهی نیز پارتی و شانس لازم است