با همه شوخی نکنید

در این ویدیو هستند کسانی که با حیوانات شوخی می کنند و حیوانات ننیز با انها شوخی میکنند که فرق این جاست که حیوانات شوخی هایشان بسیار بد است و چون نمی دانند ممکن است کار دستمان بدهند و مثلا فلامینگویی هست که موی یک خانوم را می کشد و یا طوطی که دماغ یکی را می گیرد با نوکش و بسیاری از چیزهای دیگر

و یا یک شخصی هست که یک تمساح را قلقک می دهد که عکس العمل او را ببیند و لابد فکر هم می کند که او باید بخندد ولی او دست این خانوم را گاز می کیرد که دیگر از این شوخی ها با او نکند و فقط اطرافیان خودش را می ششناسد قلقلک دهد و هیچ وقت حیوانات را امتحان نکنید چون عکی العمل های باور نکردنی و بسیار سریعی را از خود نشان می دهند که قابل باور نیست و خیای اتفاق های دیگر در این ویدیو می افتد که بهتر است خودتان تماشا کنید و قضا وت را هم به پای خودتان می گذاریم که شوخی کنید و یا نکنید