شکار بسیار جالب عنکبوت

ر این ویدیو می بینیم که دو نفر یک زنبور بزرگ زنده را بر روی تارهای یک عنکبوت می اندازند و این عنکبوت سریع می گیرتش و دورش یک عالمه تار می تند طوری که اصلا مشخص نمی شود که چه جیوانی زیرش است و فقط می تواند حرکت زنبود را مشاهده کرد که نیش خود را بیرون آورده که دشمنش را نیش بزند و از آنجا رهایی یابد ولی او نمی تواند هی چموقع چنین کاری کند و نجات یابد چون توسط عنکبوت قوی و بزرگی گرفته شده و توسط تارهای او اکنون در زندان او به سر می برد

چقدر دنیای جانوران زیباست و هر وقت ویدیوهایی شبیه به این را می بینیم به قدرت و ظرافت بی نهایت خداوند پی می بریم و بیشتر به او نزدیک می شویم که چه زیباست دنیایی که برای ما به وجود آورده و باور نکردنی که همه چیز ثابت می کند که این جهان به خودی خود به وجود نیامده است و خدایی وجود دارد که همه این چهان را با نظم و ترتیب کنار هم قرار داده است