امن ترین جای دنیا

اغوش مادر همیشه امن ترین جای دنیاست چه بهتر از اینکه در بغل کسی باشیم که ما ره به سختی به این دنیا اورده و به ما ارامش می دهد که این کودک را وقتی از کنار مادرش جدا می کنند گریه می کند و وقتی می گذارند کنار مادرش ارام می شود و دست های خود را روی صورت مادرش می گذارد که این ویدیو خیلی زیبا و تاثیر گذار است

از عشق مادر و فرزند به هم صحبت می کند و این عشق را حتی در نوزاد یک روزه نیز می توان دید و به همین دلیل است که می گویند بهشت زیر پای مادران است و هیچ کس مادر انسان نمی شود چون واقعا برای به وجود امدن ما زحمت کشیده اند و ما او را هر شب بیدار می کنیم که با بیماری هایمان و یا تشنگی و گرسنگی هایمان و یا حتی خواب های ترسناک و خیلی دلیل های دیگر در همه حال و همه موقعیت های زندگی مان همیشه به مادر پناه می بریم چون او همیشه به ما از روی محبت و عشق کاری را می کوید و عشق می ورزد