: دیوید ویکروم: زن ایرانی و خارجی ندارد! هر دویش خرج دارد!

ویکروم 5 سال هست که در ایران زندگی میکند که الان در تیم نفت هست ولی بیشتر صبا را دوست دارد جون در انجا خوبتر بازی کردند و مربی وی را به ایران دعوت کرد و می گوید که در مورد ازدواج می گوید نمیتوان همینطوری ازدواج کرد و دختر ایرانی و خارجی فرقی ندارد و جفتش خرج دارد ولی باید طرف را دوست داشته باشیم و همه جیز دست خداست

که وی 5 برادر هستند که همه پسر هستند و تنها کسی که ایران امده او هست و برادرش زیر 17 ساله بارسلوناست و یکی تو المان و دوتای دیگر در کامرون هستند و وی نمی تواند بخواند و فقط میتواند حرف بزند در مورد فوتبال ایران می گوید که فوتبال ایران الان دو سال هست که پیشرفتش خیلی خوب بوده است

با بهارد عبدی که در راه اهن بوده و با کمال کامیابی نیا و مرتضی پورحیاط گنجی دوست هستند و یک بار کله پاجه خورده که می گوید نمیتوانم صبح زود بیدار شوم و بروم برای کله پاچه خوردن چون خیلی ساعت 5 صبح خیلی زود است