عده ای به خاطر زبانشان جهنمی می شوند!

توضیحات : روایت داریم که می فرماید اغلب جهنمی ها، جهنمی زبان هستند. فکر نکنید همه شراب می خورند و از دیوار مردم بالا می روند. یک مشت مومن مقدس را می آورند جهنم. ای آقا تو که همیشه هیئت بودی! مسجد بودی! بله. توی صفوف جماعت می نشینند آبرو می برند. ... گزیده ای از سخنان گهربار آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا پیرامون گناهان زبان .