رفتگرانی که شغل شان را از دوست و آشنا پنهان می کنند

چه حسی بهتون دست میدهد وقتی شما بخورید و بریزید و بپاشید و دیگران آن را جمع کنند ؟در این ویدیو این حس را تجربه می کنیم و به این مستند تامل بر انگیز نگاه می کنیم باشد که درست شویم !

علائالدین حدود 8-9 سال هست که دارد رفتگری می کند در حالیکه قبلا ترشکار بودند و بعد از اینکه چشمانشان ضعیف شده به این شغل روی آورده و شب ها کار می کنند و روزها بی کار هستند و خانواده وی از این کار ناراحت هستند ولی فامیل ها از این کار اطلاع ندارند چون رویشان نمی شود به آنها بگویند ولی خودش این کار را افتخار می داند

اسد نیز نزدیک 4 سال هست که ار می کند و شغل قبلی ایشان کارگری بوده و به دلیل سنگین بودن کار قبلی و سن 56 سال ایشون دارد رفتگری می کند و همه فامیلشان می دانند و گاها گاهی ناراحت هستند عده ای هم نیستند.

فردی دیگر نیز میان دوآبی هستند که 58 سالشون هست و 10 سال است که این کار رفتگری را انجام می دهند و یک ماه نیز هست که بهشان حقوق ندادند