درسی که نوری مالکی به دنیا داد

توضیحات : انتخاب حیدر عبادی به عنوان مامور تشکیل کابینه دولت جدید عراق در شرایطی که نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق تاکید داشت که وی می بایستی کاندید می شد و در حق او ظلم شده است، اما با کناره گیری مالکی مسیر پروسه سیاسی در عراق را هموارتر کرد .این پروسه در بطن خود دارای پیامهای بسیار روشنی برای همه سیاسیون در عراق و جهان بود .