طنز وام گرفتن

وام گرفتن از بانک ها در این روز ها درد سر شده است به این صورت که برای گرفتن یک وام دو برابر وام سفته و یا چک به همراه دو یا سه نفر ضامن معتبر کارمند اماکن خاص و یا سند خونه یا مغازه و یا خیلی چیزهای دیگر که حداقل باید چند بار رفت و آمد کرد و بعد از این میرسیم به قسط این وام ها که از همه بدتر است که که چند در صدی است که خیلی بیشتر از وامی گه گرفته ایم باید پس بدهیم که این روش دقیقا مانند نزول می باشد

وام می تواند برای خیلی از مسائل خوب باشد و دوا برای بعضی از درد ها باشد که اگر جوانی میخواهد ازدواج کند و یا اگز زوجی میخواهند خانه بخرند که یا برای خودرو و همچنین برای ادامه تحصیل خلاصه برای خیلی از کارها میتواند مرهم باشد با اینکه بعد از گرفتن باید مقدار زیادتری از آنچه گرفته اند پس بدهند منتها باز هم هستند کسانی که نیازمند این وام هستند و به این وام ها اجتیاج دارند تا نیازشان را بر اورده کنند