اقتصاد مقاومتی خنثی کننده تحریم ها

توضیحات : توسل به راهکاری که حضرت امام خمینی (ره) با عنوان خودکفایی به ما آموختند و امروز از آن با عنوان توجه به ظرفیت های درونی یاد می شود تحریم ها را بی معنا و خنثی خواهد کرد. و اقتصاد مقاومتی نیز روشی برای تحقق خودکفایی است.