خشم وهابیت از کنگره جریان های تکفیری

توضیحت : وهابیت برداشتی انحرافی از اسلام دارد و فرقه ساختگی آنان به دلیل دوری از منطق، بی روح و خشن بودن مورد پذیرش مسلمانان واقع نمی شود آنها برای رفع این نقیصه خود را به اهل سنت منتسب می کنند تا علاوه بر سود جستن از این مساله به تقابل اهل سنت و شیعه نیز دامن بزنند و جنگ فرقه ای راه بیاندازند. این رفتار آنها دقیقا در راستای خواسته انگلیس است استعمارگری که خود این فرقه را تراشیده است.

از سوی دیگر ایران همواره کشوری بوده است که وابستگان ادیان مختلف در آن بطور مسالمت آمیزی زندگی می کرده اند. مهمتر اینکه از گذشته علمای اهل سنت و شیعه رابطه ای تنگاتنگ داشته و علاوه بر تدریس کتب یکدیگر، در ابتدای آن کتب نیز مقدمه ای در فضیلت و مقام علمی یکدیگر می نگاشتند.