وهابی ها همان خوارج هستند

توضیحات : مولوی عبد الرحمن سربازی : وهابیت خطری است از نظر علمای اهل سنت و جماهیر اهل سنت و مذاهب اربعه و حالا رشد خیلی عجیب و بدجوری پیدا کردند . علمای دیگر هم نوشته اند ، علامه شامی معروف است . سید محمد امین ابن عابدین که این ها مثل خوارج عمل می کند و کارهایی دارند می کنند . خود را فقط مسلمان می شمارند و غیر خود را مسلمان نمی دانند . قتل و کشتن مسلمین را این ها مثل خوارج جایز می دانند .