طرح جمع آوری معتادان کارتن خواب

معتاداني که کماکان جمع آوري مي شوند،به کمپ می روند و بعدش خدا مي داند سر از کجا درمي آورند.