طرح جمع آوری معتادان کارتن خواب

238
29 آذر 1394

معتاداني که کماکان جمع آوري مي شوند،به کمپ می روند و بعدش خدا مي داند سر از کجا درمي آورند.

فیلمخبرگزاریباشگاه خبرنگارانمعتاد

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x