نسلی که از سنشان بزرگتر می‌ شوند

متاسفانه امروزه شاهد استفاده از گوشی های تلفن همراه بسيار پيشرفته ای توسط کودکان و نوجوانان هستيم که در سايه غفلت خانواده ها و عدم فرهنگ سازی مناسب مسئولين،گاهی منجر به اتفاقاتی می شود که جبران کردن آن بسيار دشوار و حتي غير ممکن می شود.