روایت متناقض آمریکایی ها از بیانیه لوزان

بعد از قرائت بیانیه لوزان که در حقیقت همان چارچوب توافق نهایی محسوب می‌شود وزارت خارجه آمریکا با ارائه یادداشت رسانه‌ای به جزئیات حیرت‌آوری از بیانیه لوزان اشاره کرد. اتفاقی که در ماجرای ژنو نیز رخ داد و متاسفانه عمده موارد مطرح شده در آن فکت‌شیت محقق شد. همین موضوع باعث شده است تا نگرانی‌ها نسبت به مفاد بیانیه لوزان بیشتر شود. اکنون ۲ روایت از بیانیه لوزان وجود دارد. در ایران روایت دولتی‌ها حاکی از پیروزی است. همان پیروزی که پس از توافق ژنو درباره آن می‌گفتند اما گویا در آمریکا شرایط به گونه‌ای است که آنها نسبت به روایت ایرانی هم واکنش نشان می‌دهند و اجازه نمی‌دهند روایت ایرانی در ایران تثبیت شود.