افشاگری دکتر عباسی علیه حسن روحانی

دکتر حسن عباسی در بخشی از افشاگری صریح خود در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ مستنداً از دیدار حسن روحانی و نماینده ای از اسرائیل در سال 65 در هتل پارزین پاریس پرده برداشت.