نماهنگ «علی شاهنشه عادل»

علی ماه و علی مه رو، علی مهر و علی مهتر، علی جان و علی حُسن و علی قلب و علی دلبر، علی اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان ... نماهنگی بسیار زیبا در مدح مولای متقیان حضرت علی علیه السلام .