بازتاب حوادث بالتیمور آمریکا در فضای مجازی

حرف های مارتین لوترکینگ در این روزها در شبکه ها و فضای مجازی دست به دست می شود. شاید بالتیمور آغاز دوباره برابری نژادی باشد. قیام مردمی در بالتیمور ضد خشونت و وحشیگری پلیس آمریکا موجب نگرانی شدید هیات حاکمه این کشور شده است، به نظر می رسد که تظاهرات و ناآرامی های خیابانی در آمریکا که در ماه های اخیر شکل جدی تری به خود گرفته اند رو به اوج هستند.