اعتکاف ؛ سنت نبوی برای تکامل معنوی

آیین مقدس اسلام برای پرورش و رشد پیروان خود عباداتی را قرار داده است که بعضی از آنها واجب و برخی دیگر مستحب است، اعتکاف یکی از مهمترین عبادات مستحب است که با شرایطی خاص بر فرد واجب می شود و به نوبۀ خود نقش بسزایی در تکامل معنوی انسانها ایفا می کند و موجبات نزدیکی او به خداوند متعال می­ گردد.