تظاهرات ضد نژاد پرستی در تل آویو

تظاهرات اتیوپیایی‌های حاضر در اسرائیل که به امید زندگی بهتر راهی اراضی اشغالی شدند هرروز وسعت بیشتری می‌یابد. هزاران معترض با شعار علیه تبعیض نژادی خواستار بهبود شرایط معیشتی خود و پایان نژادپرستی هستند. شدت این اعتراضات به حدی بود که منجر به درگیری نیروهای پلیس و معترضان شد. در نتیجه این درگیری ده‌ها نفر زخمی شدند که تعداد زیادی از آنها نیروهای پلیس بودند. طبق آخرین آمار 43 نفر توسط پلیس بازداشت شدند.