انتقاد دکتر عباسی از خط فکری حسن روحانی

متاسفانه بعضی ها اسرار شدیدی به تقلید کورکورانه از غرب دارند؛ و حتی عقایدی که هم اکنون در غرب کنار گذاشته شده اند را به عنوان راه حل برون رفت از مشکلات تلقی می کنند.عقایدی که هم اکنون در غرب خود به چالشی جدی برای دولتمردان تبدیل شده است.