آزادی رسانه ها به سبک غربی

در جهان غرب صاحبان رسانه ها مدعی اند که در دنیای معاصر مهمترین وظیفه رسانه ها آگاهی بخشی به مخاطبان و همچنین ارتقاء سطح و قدرت تفکر و فرهنگ آنهاست. اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که خود رسانه های جهان غرب تا چه میزان به این وظایف و رسالت خودشان عمل می کنند؟