پویانمایی «یک راست؛ روده بُر»

رئیس سازمان اتمی ایران، علی اکبر صالحی از دبه کردن آمریکا در مذاکرات هسته ای گفت... روز بعدش زیر تیغ جراحی رفت و در بازگشت از بیمارستان حرفش را پس گرفت! پشت پرده این ماجرا با زبان طنز.