چرا بعد از فتح خرمشهر جنگ تداوم یافت؟

یکی دیگر از سری کلیپ مستندهای "شاید شما هم شنیده باشید" که در جسنجوی پاسخ به این سوال است : چرا بعد از فتح خرمشهر جنگ ادامه پیدا کرد؟ / از تولیدات مجموعه زمانه