بیماری که به جای بیمارستان از وسط خیابان سر درآورد

بیماری که در منطقة كوروليوف در نزدیکی مسکو پایتخت روسیه توسط یک آمبولانس در حال انتقال به بیمارستان بود، به دلیل بی احتیاطی کادر امدادی به بیرون از خودرو پرت شد.