نواختن پیانو در شورش ترکها

میدان تقسیم از دیشب تا به امروز صحنه تظاهرات و درگیری بود در این میان یک نوازنده پیانو برای معترضان در حال نواختن موسیقی است و معترضان را به آرامش دعوت می کند.