چرخیدن برزیلی ها به دور آتش برای رهایی از جام جهانی!

حدود دویست هزار تظاهر کننده روز دوشنبه در خیابان های بزرگترین شهرهای برزیل در اعتراض به خدمات عمومی ضعیف در این کشور ، خشونت پلیس و فساد دولتی تظاهرات کردند.

فیلمجام جهانیبرزیلتظاهراتاعتراض

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x