اعتراض خاموش

معترضان به سیاست های دولت تركیه، در پی یورش نیروهای پلیس و امنیتی تركیه به پارك گزی میدان تقسیم استانبول و بیرون راندن تجمع كنندگان، روشهای جدید اعتراض از جمله اعترض خاموش را به اجرا گذاشتند.