ر. اعتمادی چرا ر. اعتمادی شد؟

اگرچه بسیاری ر.اعتمادی را با داستان های عاشقانه می شناسند اما بخش اعظمی از زندگی او به روزنامه نگاری گذشته است. او یکی از روزنامه نگاران «اطلاعات» و سردبیر مجله «جوانان» بود. در این بخش از مصاحبه، او از این که چرا عنوان ر.اعتمادی را برای خود انتخاب کرد می گوید.