ویدئو ؛ گذرنامه بیولوژیک برای بازیکنان فوتبال

همشهری آنلاین: فیفا برای اولین بار اقدام به نمونه گیری از بازیکنان تمام تیمهای شرکت کننده در جام کنفدراسیونها کرد تا با اندازه گیری مواد موجود در خون هریک از بازیکنان، بانک اطلاعاتی جامعی را تاسیس کند. با تاسیس این بانک چنانچه در آینده هریک از بازیکنان از مواد نیروزا استفاده کنند، تغییر عمده مقدار عناصر مختلف در بدن بازیکن، با اطلاعات موجود در گذرنامه بیولوژیک او قابل مقایسه است.