اطلاعاتی در مورد عنکبوت

در این برنامه اطلاعاتی در مورد عنکبوت ها در اختیار شما قرار می دهیم و به طور حتم در خانه ها با تار عنکبوت و عنکبوت بر خورده اید و عنکبوت ها تنهایی زندگی می کنند و جانوران هشت پا و بی مهره ای هستند و بدنشون شامل دو بخش دارد و دهان و بال ندارد و در محل زندگی خود تارهایی درست میکند و به شکل هندسی دقیق و زیبایی هستند و این تار ها دامی برای کشتن حشرات می باشد و یکی از شگفتی های عنکبوت این است با جفت خود با پرده های ماورای بنفش صحبت می کنند و دانشمندان می گویند که الیافی محکم است برای ترمیم ربات های آسیب دیده و بند آوردن خون ریزی و التیام زخم مورد استفاده قرار می گیرد و بیست برابر وزن خود روزانه غذا می خورند و امیدوارم از این اطلاعات خوشتان امده باشد .