سید یاسر جبرائیلی: تضمین بازگشت پذیری ...

دکتر سید یاسر جبرائیلی معاون آموزش و پژوهش خبرگزاری فارس، میهمان هفتمین قسمت ویدئوی سه‌ دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در این ویدئو به بیان چرایی ​لزوم ​تضمین بازگشت‌ پذیری​ توافق هسته‌ ای پرداخت.