اعتراف بی بی سی به عدم تقلب در انتخابات ۸۸..

در سالگرد فتنه 88 بی‌بی‌سی فارسی که ید طولایی در مدیریت و تحریک فتنه گران برای براندازی نظام داشت مطلبی را با عنوان \"شورشی که جنبش نشد\" منتشر کرده که تعجب همگان را برانگیخته است.
این مطلب که در زمینه آسیب شناسی شکست فتنه سبز نگاشته شده، برای ساماندهی و مدیریت فتنه بعدی برنامه ریزی می کند و راهکار ارائه می دهد و چند اعتراف مهم را در پی دارد: نکته اول جنبش نبودن و شورش بودن فتنه 88 و نکته دومی که عنوان می شود اعتراف به آرای بسیار محمود احمدی نژاد و عدم تقلب گسترده در انتخابات 88 است.