آموزش چهار حرکت تکنیکی برتر

با سلام برای شما کلیپ های آموزشی و کاربردی را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این آموزش ها لذت ببرید.

در این کلیپ آموزشی چهار حرکت تکنیکی کاربردی گنجانجده شده است که در ادامه به تشریح این حرکات تکنیکی می پردازیم.

برای انجام حرکت اول که بیشتر با عنوان حرکت رونالدینیهویی شناخته می شود ابتدا باید توپ را به صورت جهت دار به بالا حرکت دهید در قسمت دوم دوباره با ضربه ای مسیر توپ را تغییر دهید و در نهایت با ضربه ای دیگر دوباره مسیر توپ را تغییر دهید این حرکت کامل شد.

برای انجام حرکت دوم توپ را به پشت پا انتقال دهید و سپس دوباره در حالیکه خود نیز به پشت برگشته اید توپ را جلو بیاورید و با پای دیگر آن را بالا ببرید و در نهایت با زدن ضربه ای بلند آن را از روی سر مدافع عبور دهید.

در حرکت سوم توپ را در حالتی که در حال دویدن هستید بکشید و در عین حال که توپ در حال رفتن است پای دیگر خود را از روی آن عبور دهید و سپس با پایی که توپ را کشیدید در جهت عکس مسیر حرکت ضربه بزنید .