شکار سنجاب توسط مار

در این برنامه قصد داری یکی دیگر از شکار حیوانات را به تصویر بکشیم و اینجا یک مار یک سنجاب زیبا را شکار می کند و در یک جنگل یک مار روی زمین در حال خزیدن می باشد و برای خوردن آب به برکه ای می رود و سپس به راه خود ادامه می دهد و از دور کرگدن و بوفالوها را می بیند که اگر هواسش نباشد زیر پای آنها لگد مال می شود و مار از دور سنجابی را می بیند و سنجاب به خانه درختی خود می رود و مار به آرامی سنجاب را دنبال می کند و سنجاب فرار می کند ولی مار به بچه های سنجاب حمله کرده و بچه های سنجاب را قورت می دهد و می خورد و سنجاب مادر سر و صدا می کند .