رتیل و مار

رتیل جالوت که دارای هشت چشم است و لی ضعیف هستند ولی پاهای حساس دارند و کرک های زیادی دارند و محل دقیق شکار را تشخیص می دهد و وقتی به شکار رسید می تواند شکار را نیش زده و برای تزریق سم از نیش های خود استفاده می کنند و نیش های آنها دو سانتی متر است و اندازه آنها اندازه یک بشقاب است و در خانه جوندگان زندگی می کنند و مانند عنکبوت ها تار می تنند و برای آسیب ندیدن شکار این کار را می کنند و مارهای فردولانس هم مانند کرم هستند و دم خود را تکان می دهند و قورباغه فکر می کند کرم است و حمله می کند ولی بجا شکار کرم مار قورباغه را می بلعد و در نزدیکتر مار وارد خانه رتیل شده و رتیل آماده مار می شود و در یک حمله غافلگیرانه مار را فلج کرده و مار نیش خورده است و رتیل شروع به خوردن مار می کند و هفده ساعت زمان می برد تا مار را کامل بخورد .