نبرد مار زنگی

در یک بیابان یک مار در حال خزیدن می باشد و بدنبال شکار می گردد و در دورتر مار زنگی در کمین نشسته است و مار ها رو در روی هم هستند و مارزنگی با دم خود هشدار می دهد و هر دو مار با هم درگیر می شوند و به نبرد می پردازند و هر دو دهان های همدیگر را گرفته و می فشارند و این یکی از قانون های زندگی است و مارها به دور یکدیگر می پیچند و بلاخره مار زنگی شکار می شود و توسط مار دیگر گاز گرفته می شود و مار دیگر مار زنگی را می کشد و او را می بلعد و مار زنگی در این بین شکست خورده و شکار می شود و مارها به هم نوع خود رحمنمی کنند و برای بقای زندگی او را شکار می کنند .