خوردن سوسک در ایران

در ایران تعدادی از جوانان دور هم از بیکاری جمع شده اند و سوسکی می بینند و می گیرند و خوش و وش می کنند و سوسک زنده است و شرط بندی می کنند هر کسی سوسک را بخورد دویست هزار تومان می دهند به آن و یکی از جوان ها سوسک را گرفته و می خواهد بخورد و سوسک را گاز می زند و در چند لقمه سوسک را می خورد و سوسک را می جود و قورت می دهد و پای سوسکه لای دندان های او گیر می کند و همه برای او دست می زنند و پولهایش را می دهند و پول و شرط بندی چه کاری می کند که این جوان سوسک را می خورد و امیدوارم خوشتان بیاید .