قانون جذب وجود دارد یا نه؟

همه ما در مورد قانون جذب بسیار شنیده ایم و دغدغه ذهنی خیلی از ما این است که ایا وجود دارد یا نه در واقع دکتر هولاکویی از طزیق علم و منطق به ما بودن یا نبودن و باور صحیح در مورد این مغوله را برای ما شرح میدهد.