دکترهولاکویی .چگونه تغییرات دنیا را بپذیریم؟

دردنیایی که ما داریم زندگی میکنیم همه چیز در حال تغییر و تحول است که خیلی از ما بااین تغییرات را نمیتوانیم بپذیریم ما عدم این پذیرش باعث ایجاد خستگی و افسردگی و خشم در ما میشود به گفته دکتر هولاکویی در روز در این دنیا میلیونها حق داره پایمال میشود و ما باید مشکلات را بپذیریم.