هیپنوتیزم کردن در یک برنامه زنده تلویزونی توسط سعید فتحی روشن

امروز شاهد اجرای زنده هیپنوتیزم توسط سعید فتحی روشن در یک برنامه تلویزونی هستیم، با هم ابن کلیپ را ببینیم.