نقرس

درمورد بیماری نقرس اطلاعاتی در مورد شما قرار میدیم که نقرس شهص پای متورم است که بعدا متوجه شدید نقرس دارد و یا بهتره بگیرم شایع ترین تورم مفاصل را بیماری نقرس دارد و بیشتر در مردان اتفاق میفتند و در خانومها بعد از یائسگی احتمال وقوعش هست و بعضی وقتا دارو ها و یا بیماریها باعث نقرس میشود و خیلی از وقتا هم ارثی هست که علادم این بیماری تورهم هست که گاها شصت پارا متورم میکند و همچنین ممیتواند مچ پا و زانو و جاهای دیگر را نیز درگیر بکند و تشخیص نقرس اسیدولیک میباشد ککه ممکن است بر طبق ازمایش درست نباشد