افزایش استفاده از انرزژی خورشیدی در ایران

انرژی خورشیدی بدون شک موفق ترین و بهترین راه برای رهایی از سوخت های فسیلی و هسته ایی می باشد. زمین تقریبا 174 پتا وات ( هر پتا وات برابر با ده به توان پانزده وات می باشد ) از خورشید انرژی دریافت میکند که حدود 30 درصد آن بازتاب می شود و بقیه آن توسط سطح زمین و آب اقیانوس ها و ابرها جذب می شود. مقدار انرژی جذب شده در اتمسفر و سطح زمین و آب اقیانوس ها تقریبا برابر با 3,850,000 اگزاژول در سال می باشد. در سال 2002 انرژی خورشیدی جذب شده در یک ساعت از مصرف انرژی در کل دنیا در مدت یک سال هم بیشتر بود. حال با این تفاسیر وظیفه هر دولتمردی، توجه ویژه به این انرژی پاک می باشد که خوشبختانه دولت در سال جاری بودجه ایی 60 میلیون دلاری را برای توسعه فناوری انرژی خورشیدی تخصیص داده است.