سخنرانی دکتر انوشه در مورد عمر انسان و حیوانات

آدم اعتراض کرد گفت پروردگارا من ارشد مخلوقاتم به من 30 سال عمر میدی به این جونور ها هم 30 سال ، خداوند به فرشتگان گفت به این جونور ها بپرسید ،اگر کسی نسبت به عمری که داره ، نقد و حرفی داره ، از عمر اضافه بردارید بذارید روی عمر انسان ، اومد رفتند از خر پرسیدند ،جناب خر عذر میخوام شما 30 سال عمرته حرفی پیغامی چیزی نداری ، خره گفت من این 30 سال باید چیکار کنم ، گفتن هیچی باید از صبح مثل خر جون بکنی با ببری بار بیاری ، اخر شب هم انسان یه علفی یونجه ای چیزی میذارن جلوت،نمیخوام 15 سالش اضافست ، 15 سالش زیاده نمیخوام ، رفتن به سگ گفتن جناب سنگ 30 سالته ، حرفی پیغامی چیزی داری ، گفت این 30 سال باید چیکار کنم ، گفت این 30 سال باید مثله سگ جون بکنی از خونه و اموال و دارایی ادما مواظبت کنی ، اخر شب هم یه استخونی چیزی بهت بدن ،گفت اگه اینطوره 15 سالش اضافست نمیخوام 15 سال رو ،رفتن به میمون گفتن ،جناب میمون 30 سال عمرته ،پیغامی چیزی داری ، گفت این سه سال رو باید چه کنم ، گفت هیچی باید تو باغ وحش از این درخت به اون درخت بگردی ادا و اطفال دربیاری تا دما یه موزی چیزی بهت بدن ، گفت اگر اینطوره 15 سالش زیاده ،15 سالشو نمیخوام ، اومدن این سه تات 15 ساله خر و سگ و میمون رو گذاشتن رو سن ادم و شد چند سال ، شد 75سال ،دوستان عزیز ادامه صحبت هارو در ویدئو…