انیمیشن زیر زمین کاخ سفید - قسمت پنجم

بخش های مهم از وقایع اخیر جهان در راهروها و زیر زمین های کاخ های قدرت های بزرگ و دور از چشم رسانه ها تعیین می شود و فقط اقدامات و رفتارهای بعضا عجیب آنان در دنیایی خارج دیده می شود. زیر زمین کاخ سفید تلاش می کند بخش های پنهان این مذاکرات شیطانی را برمبنای اتفاقات واقعی که در دنیای واقعی افتاده است رصد کرده و به تصویر در آورد. بسیاری از اتفاقات عجیبی که در زیر زمین کاخ سفید می بینید واقعی است.