شعر امیری اسفندقه در نقد بی‌طرفی شاعران

سروده امیری اسفندقه در این‌باره به این قرار است:

چرا نمی‌گویید، و گفته‌اید اگر پس چرا نمی‌خوانید؟
کجاست شعر شما؟
شما که با شکستن یک شاخه از درختی خشک
به گریه می‌افتید
و مرگ برگ شما را به لرزه می‌اندازد
هجوم خار و خسک‌ها، هجوم شن‌ریزه
از آسمان به زمین کفش مار می‌بارید
و خوشه خوشه رتیل
و خانه‌های محقر که در هجوم ملخ
گور دسته جمعی شد