لنج های صیادی یمن هدف آسان جنگنده های سعودی!

العالم - جنگنده های سعودی در ادامه حملات گسترده خود به مناطق مسکونی و غیر نظامی یمن لنج های صیادی پهلو گرفته در بندر صیادی الخوخه را هدف قرارداده و خسارات گسترده ای به مردم بیدفاع غیر نظامی وارد کردند. http://fa.alalam.ir/news/۱۷۶۸۹۵۱