تقلای مزبوحانه برای بازگشت بدون هزینه فتنه گران

برخی احزاب سیاسی مرتبط با فتنه گران و اصلاح طلبان به دنبال پاک کردن حافظه تاریخی ملت ایران و سفیدنمایی چهره سیاه فتنه گران سال 88 و بازگشت بدون هزینه ی سران فتنه (موسوی،کروبی و خاتمی) به عرصه سیاسی کشور هستند. در همین راستا تقلای مزبوحانه برخی اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملی در برگزاری همایشی باعنوان «امتداد اعتماد» و تلاش برای شستن تعفن ناشی از عملکرد سران فتنه را شاهد بودیم که در آن پیامی از طرف خاتمی نیز خوانده شده است...