گزارش خبری روزنه 133، تحولات کوبانی

این روزها کوبانی تصویر تمام نمای حیله گری غرب و دوستان منطقه ای اش شده است ، جایی که همه چیز دست در دست هم می دهد تا آمریکا ، انگلیس ، اسرائیل ، ترکیه ، قطر و البته عربستان به چیزی که میخواهند برسند ، هرچند به ظاهر در یک طرف میدان حیوانات داعشی هستند.اما واقعیت این است تنها وظیفه آنان خلق تصاویر دلخراش برای تحمیق افکار عمومی جهان و همراه کردن آنان به جهت دخالت نظامی در سوریه است.